Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny právní vztahy vyplývající ze smluv o poskytování služeb či jiných produktů uzavřených s obchodním subjektem: Lenka Charvatova, ABN: 19508004 (země Austrálie) či Mgr. Lenka Charvátová IČO: 09648534 (země Česká republika), (dále jen „poskytovatel“) a objednatelem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny dohody uzavřené po 1. lednu 2021 s poskytovatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem.
 2. Objednatel se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u poskytovatele objednala službu či produkt.
 3. Službou se pro účely těchto VOP rozumí konzultace/individuální a skupinové programy/terapie/výcviky/kurzy dle nabídky poskytovatele.

II. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Poskytovatel zašle návrh na poskytované služby objednateli emailem, či jej předloží osobně. Smlouva je uzavřena momentem úhrady faktury v návrhu poskytované služby.
 2. Úhradou faktury za poskytované služby poskytovateli objednatel stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami poskytovatele, že s nimi souhlasí a svou vůli projevil svobodně. S těmito obchodními podmínkami je objednatel dostatečným způsobem upozorněn a má možnost a povinnost se s nimi seznámit na webových stránkách poskytovatele. V případě uzavření smlouvy se tyto obchodní podmínky stávají její nedílnou součástí. Za den uhrazení faktury se považuje den připsání platby na účet poskytovatele. Poskytovatel nezahájí žádnou službu, pokud není faktura za tuto službu plně uhrazena.
 3. Ujednané podmínky smluvního vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem je možné měnit či zrušit jen na základě výslovného písemného ujednání obou smluvních stran a dále na základě podmínek uvedených v těchto VOP.

III. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Podmínky pro individuální programy a konzultace

Délka trvání jednoho sezení individuálního programu či konzultace je 60 minut. Sezení individuálního programu probíhají on line, po telefonu nebo osobně. Poskytovatel má právo jednostranně změnit čas konání programu či konzultace, a o této změně je povinen neprodleně informovat objednatele telefonicky, sms zprávou či emailem.

Podmínky pro skupinové programy a konzultace

Probíhají on-line nebo osobně a to v délce 60 minut. Pokud je ve skupinové terapii jeden člověk, délka terapie se snižuje na 45 minut. Poskytovatel má právo jednostranně změnit čas konání skupinového programu a o této změně je povinen neprodleně informovat objednatele telefonicky, sms zprávou či emailem.

Všechny programy jsou skupinové, pokud není výslovně písemně mezi objednatelem a poskytovatelem ujednáno jinak.

 

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PORUŠENÍ SMLOUVY, ZMĚNA SMLOUVY

 1. V případě, že bylo již s poskytnutím služeb započato, nebude moci objednatel od této smlouvy odstoupit.
 2. Objednatel si vyhrazuje právo dohodnutou službu nezahájit a právo odstoupit od již uzavřených smluv. V takovém případě bude objednateli nabídnuta služba v jiném termínu, případně mu/jí budou vráceny veškeré již uhrazené peněžní prostředky.
 3. Brání-li poskytovateli v poskytování dohodnuté služby provozní překážka či zásah vyšší moci, je poskytovatel povinen poskytnout dohodnuté služby v jím určených náhradních termínech.
 4. Pokud dojde ke zrušení poskytování služeb z důvodu vyšší moci (např. pandemie, vládní nařízení, zákaz cestování apod.), náhrada se neposkytuje a služba proběhne buď online, nebo v náhradním termínu.
  Poskytovatel nehradí žádné volitelné náklady, což zahrnuje mimo jiné cestovní náklady, ubytování a stravování.
  Neúčast na Události ať už „live“, „virtuální“, „hybridní“, a/nebo „online“ ať je to z jakýchkoli důvodů, NEDÁVÁ nárok na vrácení peněz. 
 5. Objednatel nemá nárok na finanční kompenzaci ani náhradní termín poskytované služby při překážkách vzniklých na jeho/její straně, které mu zabraňují v řádné účasti na příslušné službě (např. změna časových možností objednatele, nemoci či změna dalších okolností).
 6. V případě, že objednatel svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků/účastnic poskytované služby, či poskytovatele nebo bude významně narušovat průběh poskytované služby, má poskytovatel právo od smlouvy uzavřené s tímto objednatelem bez dalšího odstoupit. Právě uvedené však nemá vliv na případnou povinnost takového objednatele k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním. Pro případ, že poskytovatel využil práva k odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, je objednatel povinen uhradit odstupné ve výši 80 % z celkové ceny poskytované služby.
 7. Poskytovatel má právo odstoupit bez dalšího od smlouvy také v případě, že je chování objednatele v průběhu poskytované služby hrubé a v příkrém rozporu se slušností a pravidly občanského soužití, tj. dopouští-li se objednatel vážných mravních poklesů v průběhu poskytované služby či trestné činnosti. Uvedené nemá žádný vliv na případnou povinnost takového objednatele k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním. Pro případ, že poskytovatel využil práva k odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, je objednatel povinen uhradit odstupné ve výši 80 % z celkové ceny výcviku/kurzu.
 8. V ostatních případech se pro odstoupení od smlouvy bude postupovat podle příslušných ustanovení australských zákonů.

 

V. STORNO PODMÍNKY

Poskytovatel má právo požadovat finanční náhradu v případě, že objednatel se nezúčastní, případně zruší svoji účast na dohodnutých službách v těchto případech, a toto oznámí poskytovateli písemně poštou nebo e-mailem:
 • 5 kalendářních dnů před zahájením poskytování dohodnutých služeb – žádný stornovací poplatek
 • 4-2 kalendářních dnů před zahájením poskytování dohodnutých služeb – storno poplatek 50% ceny služby
 • den před zahájením poskytování dohodnutých služeb – storno poplatek 100% ceny služby

 

VI. REKLAMACE

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 6 měsíců.
 2. Objednatel uplatní reklamaci u poskytovatele písemně na email: info@lenkacharvatova.com, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl.
 3. Takováto písemná reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení/firma, kontaktní údaje a popis vady. Bez shora uvedených náležitostí nebude objednatel reklamaci posuzovat.
 4. Objednatel má právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá jako oprávněnou, navrhne objednateli řešení reklamace (např. umožnění přestupu do jiného programu či vrácení ceny služby).
 5. Poskytovatel, popřípadě jí pověřený pracovník se zavazuje vyřídit reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 5 pracovních dnů. Ve složitějších případech rozhodne poskytovatel, popřípadě jím pověřený pracovník o reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem na jiné lhůtě.
 6. Právo volby způsobu odstranění vady v případě uznané reklamace náleží poskytovateli.
 7. Jako relevantní důvod nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele (např. změna časových jeho možností, za kterých se přihlásil do programu či změna dalších okolností).
 8. Jako relevantní důvod reklamace nebude také uznáno zrušení hodiny programu z důvodů na straně poskytovatele. Ten se zavazuje zajistit náhradní termín zrušené hodiny programu. 

VII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Pokud mezi objednatelem a poskytovatelem vznikne spor, důrazně doporučujeme, abyste kontaktovali poskytovatele na adrese info@lenkacharvatova.com k nalezení řešení. Budou vzaty v úvahu všechny přiměřené požadavky a poskytovatel se pokusí vyřešit spor prostřednictvím alternativních postupů řešení sporů, jako je zprostředkování nebo rozhodčí řízení, jako alternativy k soudnímu sporu. 

 

VIII. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ

 1. Veškeré smlouvy uzavírané mezi objednatelem a poskytovatelem jsou uzavírány v českém nebo anglickém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem Australského společenství.
 2. Tyto Podmínky podléhají a jsou vykládány v souladu s australskými právními předpisy.
 3. Poskytovatel a objednatel se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy Australského společenství . Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

IX. DORUČOVÁNÍ

Veškerá písemná komunikace mezi poskytovatelem a objednatelem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si smluvní strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.

X. OBECNÉ PROHLÁŠENÍ A USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI

 

 1. Vyloučení odpovědnosti, omezení odpovědnosti a odškodnění v rámci těchto Podmínek nevylučují práva, která ze zákona nelze vyloučit.
 2. Poskytovatel neposkytuje žádné výslovné ani implicitní vyjádření ani záruku, ani nebude odpovědný, na základě smlouvy nebo obecné občanskoprávní odpovědnosti (včetně nedbalosti) nebo jinak, za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty, škody nebo spoléhání se v souvislosti s našimi Stránkami, nebo jejich obsahem, dále na spoléhání se na úplnost, přesnost, vhodnost nebo aktuálnost údajů, produktů nebo služeb bez ohledu na jakákoliv ověřovací opatření, která poskytovatel přijal.
 3. Objednatel bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven psychickému, fyzickému i emocionálnímu zatížení. 
 4. Žádné reference ani příklady na webových stránkách poskytovatele a v jeho marketingových materiálech se nepovažují za záruku, že objednatel dosáhne stejných nebo podobných výsledků. Odrážejí skutečné životní zkušenosti těch, kteří využili poskytovatelovy produkty nebo služby. Jsou to výsledky v individuálních případech, a neplatí obecně. Objednatelův úspěch v programu závisí na mnoha faktorech, včetně jeho pozadí, odhodlání, účasti, touhy a motivace.
 5. Za své vlastní zdravotní ošetření a léčbu je objednatel zodpovědný sám.
 6. Služby, informace a pokyny od poskytovatele poskytují podporu pro stanovení cílů, určení priorit a dosažení výsledků. Jakékoliv rozhodnutí, které objednatel učiní, a následky vyplývající z takových rozhodnutí jsou jeho výhradní odpovědností. Poskytovatel není zodpovědný za rozhodnutí a jejich následky, která může objednatel učinit, ani za ztráty, které mohou vzniknout z jakéhokoli osobního nebo obchodního rozhodnutí, které objednatel kdy učinil. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody, ztráty, zranění nebo jakoukoli odpovědnost za objednatele nebo jakoukoli třetí stranou v důsledku spoléhání se na jakékoli informace nebo pokyny, které jsou mu nabídnuty.
 7. Objednatel rozumí, že informace nebo pokyny, které mu jsou nabídnuty poskytovatelem nenahrazují konzultace, diagnostiku a / nebo lékařské ošetření jeho lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče.
 8. Objednatel rozumí, že konkrétní dotazy nebo obavy týkající se oblasti zdraví a medicíny, primárně adresuje svému lékaři nebo poskytovateli zdravotní péče.
 9. Objednatel by v žádném případě neměl přerušovat léčbu kvůli informacím, které mu poskytovatel poskytl. Dále by objednatel neměl nikdy přestat užívat předepsané či doporučené léky, dokud mu toto ošetřující lékař či poskytovatele zdravotnické péče výslovně neschválí. Pokud si objednatel myslí, že trpí nějakým zdravotním problémem, měl by okamžitě vyhledat lékařskou pomoc od svého poskytovatele zdravotní péče.
 10. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu v důsledku nepřesností nebo neúplnosti ani za ztrátu v důsledku problémů způsobených nebo inherentních šíření informací prostřednictvím internetu, jako jsou narušení nebo přerušení. Při používání webových formulářů se poskytovatel omezit počet požadovaných polí na minimum.
 11. Poskytovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které nebo ze kterých je vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Na produkty nebo služby nabízené třetími stranami se vztahují příslušné podmínky těchto třetích stran.
 12. Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu na tomto webu náleží poskytovateli.
 13. Kopírování, šíření a jakékoli jiné použití těchto materiálů není povoleno bez písemného souhlasu poskytovatele.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.
 2. Objednatel objednáním služeb stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.
 3. Objednatel je seznámen/seznámena se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že veškeré materiály, které mu budou poskytnuty v průběhu některého z programů jsou duševním vlastnictvím poskytovatele a podléhají autorskoprávní ochraně.
 4. Ochranné známky, loga a servisní značky uvedené Stránkách poskytovatele jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky poskytovatele. Ochranné známky, ať již registrované nebo neregistrované, nesmějí být použity v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou, která nepatří poskytovateli, a to jakýmkoliv způsobem, který by mohl způsobit nejasnost u zákazníků nebo jakýmkoliv způsobem, který by znevažoval poskytovatele.
 5. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.
 6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2021.

REZERVUJTE SI KONZULTACI

Získejte odpověď do několika minut.
Těšíme se, že vám pomůžeme!

Skvělé! Máte skoro hotovo!

Pokud jste náš e-mail z adresy info@lenkacharvatova.cz ve schránce nenašli:

 1. Zkontrolujte si, zda vám e-mail nespadl do spam schránky či hromadné pošty .
 2. Zkontrolujte, že jste zadali správnou e-mailovou adresu.
 3. Pokud máte stále problémy, kontaktujte nás na info@lenkacharvatova.cz